Zamówienie będzie zrealizowane w godzinach pracy restauracji
Toruń dostawa jedzenia do domu i biura
 • wybierz
 • zamów
 • smacznego
Znajdź danie i zamów online!

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego jedzcochcesz.pl oraz określa warunki i zasady sprzedaży przez Jedz co chcesz produktów oferowanych przez serwis internetowy jedzcochcesz.pl, zwany dalej Serwisem .
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Użytkownikiem, a sprzedającym, zwanym Serwisem.
 3. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym jedzcochcesz.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z zawartych w nich zasad.
 4. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem , co jest równoznaczne , że akceptuje go w obowiązującej formie.

II. SŁOWNICZEK

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Użytkownik - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca stronę www.jedzcochcesz.pl,
 2. Użytkownik zarejestrowany – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. Serwis - usługi świadczone za pośrednictwem strony www.jedzcochcesz.pl
 4. Operator – Jedz co chcesz
 5. Rejestracja - rejestracja w serwisie za pośrednictwem strony www.jedzcochcesz.pl, z uwzględnieniem następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adresu poczty elektronicznej.
 6. Zamówienie - złożenie przez Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego dyspozycji na daną potrawę, za pośrednictwem strony www.jedzcochcesz.pl, z uwzględnieniem następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, z ewentualnym wskazaniem restauracji, w której będą realizowane zamówienia.
 7. Dostawa - dostarczenie danej potrawy przez Serwis do Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego.

III. DOKONYWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Dokonując zamówienia, Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 2. Dokonując zamówienia, Użytkownik / Użytkownik Zarejestrowany akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem/Użytkownikiem Zarejestrowanym, a Operatorem Serwisu oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika / Użytkownika Zarejestrowanego przy złożeniu zamówienia, Portal zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi / Użytkownikowi Zarejestrowanemu możliwości korzystania z Serwisu do czasu uwiarygodnienia przez Użytkownika/Użytkownika Zarejestrowanego, iż podał on prawdziwe dane. Portal wskaże Użytkownikowi / Użytkownikowi Zarejestrowanemu sposób uwiarygodnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika / Użytkownika Zarejestrowanego podczas procesu zamawiania.

IV. USŁUGI.

 1. 1. Serwis jedzcochcesz.pl zajmuje się dostawą jedzenia z toruńskich restauracji do domu i biura w terminie do 60 minut od chwili złożenia zamówienia. Czas dostawy uzależniony jest jednak od strefy dostawy , rodzaju zamówienia oraz warunków pogodowych i komunikacyjnych ,w związku z czym Operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu oczekiwania na dostawę, po uprzednim poinformowaniu o zaistniałych trudnościach Użytkownika/Użytkownika Zarejestrowanego i po uzyskaniu jego zgody na przedłużenie czasu dostawy.
 2. Z racji braku możliwości zweryfikowania składu potrawy, Operator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za składniki uczulające zawarte w dostarczanych daniach.
 3. Użytkownik/Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do odwołania zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 5 minut od chwili złożenia zamówienia.
 4. W przypadku przekroczenia okresu 60 minut oczekiwania na potrawę lub terminu indywidualnie ustalonego z Użytkownikiem/Użytkownikiem Zarejestrowanym- z zastrzeżeniem pkt. 1 -, użytkownik ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
 5. Koszt dostawy liczony jest w zależności od strefy / miejsca, do którego dostarczona ma być potrawa. Odległość liczona jest od Rynku staromiejskiego:
  • Strefa 1 - 6,9 PLN - Starówka

  • Strefa 2 - 8,9 PLN - Bielany, Bydgoskie, Chełmińskie, Jakubskie, Koniuchy, Mokre, Wrzosy (do ulicy Owsianej)

  • Strefa 3 - 8,9 PLN -  Podgórz, Stawki

  • Strefa 4 - 9,9 PLN - Bielawy, Jar, Na skarpie, Rubinkowo, Wrzosy (od ulicy Owsianej do os. Leśne)

  • Strefa 5 - 14,9 PLN - Czerniewice, Glinki, Os. Grębocin, Kaszczorek, Nad strugą, Piaski, Rudak

 6. Za zamówienie z kolejnej Restauracji doliczona będzie opłata w wysokości 5zł
 7. Minimalny koszt zamówienia to 25 PLN z każdej restauracji. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Rejestracja i użytkowanie Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email oraz umiejętności posługiwania się nim.
 2. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych.
 3. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Jedz co chcesz w Toruniu, ul. Szubińska 16B/14 w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 4. Administratorem danych osobowych jest Jedz co chcesz z siedzibą w Toruniu. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@jedzcochcesz.pl
 5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
 6. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Operator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie zamówienia.
 7. W sprawach nieuregulowanych w nin. Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Newsletter